ردیف حوزه خدمت عنوان خدمت لینک خدمت
1 حوزه هیاتها سامانه آمار و عملکرد هیاتهای ورزشی ورود به سامانه
2 حوزه هیاتها مکاتبات اداری ویژه (هیاتها) ورود به سامانه
3 حوزه ورزشی درخواست ID کارت بازیهای آسیایی ورود به سامانه
4 حوزه ورزشی استعلام سوابق ورزشی ورود به سامانه
5 حوزه ورزشی صدور کارت بیمه ورزشی ورود به سامانه
6 حوزه ورزشی راهنمای صدور کارت داوری ورود به سامانه
7 حوزه ورزشی صدور کارنامه دوره تئوری مربیگری ورود به سامانه
8 حوزه ورزشی صدور کارت خبرنگاری ورزشی ورود به سامانه
9 حوزه ورزشی صدور مجوز اعزام های برون مرزی ورود به سامانه
10 حوزه ورزشی استعداد یابی ورود به سامانه
11 حوزه باشگاهها اصلاح موافقت اصولی فاقد زمین ورود به سامانه
12 حوزه باشگاهها تمدید موافقت اصولی فاقد زمین ورود به سامانه
13 حوزه باشگاهها صدور موافقت اصولی فاقد زمین ورود به سامانه
14 حوزه باشگاهها ابطال موافقت اصولی فاقد زمین ورود به سامانه
15 حوزه باشگاهها اصلاح موافقت اصولی با زمین ورود به سامانه
16 حوزه باشگاهها تمدید موافقت اصولی با زمین ورود به سامانه
17 حوزه باشگاهها صدور موافقت اصولی با زمین ورود به سامانه
18 حوزه باشگاهها ابطال موافقت اصولی با زمین ورود به سامانه
19 حوزه باشگاهها اصلاح مجوز تاسیس و پروانه فعالیت ورود به سامانه
20 حوزه باشگاهها تمدید مجوز تاسیس و پروانه فعالیت ورود به سامانه
21 حوزه باشگاهها صدور مجوز تاسیس و پروانه فعالیت ورود به سامانه
22 حوزه باشگاهها ابطال مجوز تاسیس و پروانه فعالیت ورود به سامانه
23 حوزه باشگاهها اصلاح مجوز ارائه خدمات ورود به سامانه
24 حوزه باشگاهها تمدید مجوز ارائه خدمات ورود به سامانه
25 حوزه باشگاهها صدور مجوز ارائه خدمات ورود به سامانه
26 حوزه باشگاهها ابطال مجوز ارائه خدمات ورود به سامانه
27 حوزه حراست و بازرسی انتقادات و پیشنهادات ورود به سامانه
28 حوزه حراست و بازرسی سامانه پیام شما ورود به سامانه
29 حوزه حراست و بازرسی ستاد خبری حراست ورود به سامانه
30 حوزه حراست و بازرسی نظر سنجی ورود به سامانه
31 حوزه حراست و بازرسی رسیدگی و پاسخگویی به شکایات (سازمان بازرسی استان فارس) ورود به سامانه
32 حوزه حراست و بازرسی فرم الکترونیکی تکریم ارباب رجوع ورود به سامانه
33 حوزه حراست و بازرسی رسیدگی و پاسخگویی به شکایات (وزارت ورزش و جوانان) ورود به سامانه
34 حوزه حراست و بازرسی سامد ورود به سامانه
35 حوزه پروژه های عمرانی دسترسی پیمانکاران به پروژه عمرانی ورود به سامانه
36 حوزه پروژه های عمرانی مشارکت و واگذاری اماکن ورزشی ورود به سامانه
37 حوزه جوانان مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج ورود به سامانه
38 حوزه جوانان پورتال اوقات فراغت جوانان ورود به سامانه
39 حوزه جوانان اتاق فکر و خلاقیت ورود به سامانه
40 حوزه جوانان اصلاح اعتبارنامه سازمانهای مردم نهاد ورود به سامانه
41 حوزه جوانان تمدید اعتبارنامه سازمانهای مردم نهاد ورود به سامانه
42 حوزه جوانان صدور اعتبارنامه سازمانهای مردم نهاد ورود به سامانه
43 حوزه جوانان ابطال اعتبارنامه سازمانهای مردم نهاد ورود به سامانه
44 حوزه مالی ماده 88 ورود به سامانه
45 حوزه مالی سامانه مناقصات و مزایدات ورود به سامانه
46 حوزه اداری مکاتبات اداری ویژه (ارباب رجوع) ورود به سامانه
47 حوزه پرسنل آموزش پرسنل ورود به سامانه
48 حوزه پرسنل مکاتبات اداری ویژه پرسنل ورود به سامانه
49 حوزه پرسنل ساعت کاری و تردد ورود به سامانه
50 حوزه پرسنل فیش حقوقی و رفاهی ورود به سامانه
; بالا