ردیف حوزه خدمت عنوان خدمت لینک خدمت
1 حوزه هیاتها سامانه آمار و عملکرد هیاتهای ورزشی ورود به سامانه
2 حوزه هیاتها مکاتبات اداری ویژه (هیاتها) ورود به سامانه
3 حوزه ورزشی صدور کارت بیمه ورزشی ورود به سامانه
4 حوزه ورزشی صدور کارنامه دوره تئوری مربیگری ورود به سامانه
5 حوزه باشگاهها صدور مجوز تاسیس و پروانه فعالیت ورود به سامانه
6 حوزه باشگاهها صدور موافقت اصولی با زمین ورود به سامانه
7 حوزه باشگاهها صدور موافقت اصولی فاقد زمین ورود به سامانه
8 حوزه جوانان صدور اعتبارنامه سازمانهای مردم نهاد ورود به سامانه
9 حوزه جوانان پورتال اوقات فراغت جوانان ورود به سامانه
; بالا